Veelgestelde vragen

We geven graag antwoord op je vragen over CultuurPlus. Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur je vraag naar info@cultuureducatieflevoland.nl.

INSCHRIJVEN

 • Onze school wil meedoen aan CultuurPlus. Hoe gaat dat in zijn werk?

  Leuk dat je wilt deelnemen aan CultuurPlus! Stap 1 is je school aanmelden of het voeren van een oriëntatiegesprek met de intermediair uit je gemeente. Meer informatie over de inschrijfprocedure.

  Je schrijft je uiterlijk op 30 mei in bij de intermediair van de culturele instelling uit je eigen gemeente. Vind de contactgegevens van jouw intermediair.

   

 • Waarom zou onze school mee willen doen aan CultuurPlus?

  CultuurPlus geeft scholen een extra impuls om kwalitatief cultuuronderwijs te realiseren: financieel en door bewustwording over de plek van cultuur in haar onderwijs. Er is een matchingsbedrag per leerling beschikbaar. In de eerste trede is dit 5, in de tweede 10 en in de derde 15.

  Daarnaast hebben scholen recht op één gratis busrit en de scholen in trede 2 of 3 ook op een scholingsbudget van € 250. Dit is naast de uren aan inhoudelijke begeleiding en samenwerking met intermediairs en/of cultuurmakers met wie projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd.    

  Scholen kunnen altijd –los van CultuurPlus- aanspraak maken op zo’n €16 per leerling die voor cultuureducatie is bedoeld binnen de lumpsum. Daarnaast kunnen scholen ervoor kiezen om meer geld uit te geven, als ze daar ook de mogelijkheden toe hebben. Bekijk het overzicht van alle beschikbare gelden voor cultuureducatie op de website van FleCk.

 • Wat is de rol van mijn intermediair?

  De intermediair van jouw lokale culturele instelling is er om je school te ondersteunen bij jouw CultuurPlus-plannen. Deze helpt bij het maken van keuzes voor deelname aan een van de treden, begeleidt bij het vormgeven van en werken vanuit je visie en ambities, koppelt jouw school aan cultuuraanbod en/of cultuurmakers, en evalueert jouw stappen om cultuuronderwijs op jouw school duurzamer en sterker te maken.

 • Hoeveel geld en tijd kost het ons om mee te doen?

  De kosten voor deelname aan CultuurPlus zijn gekoppeld aan de treden. Per trede legt de school een bedrag in per leerling. In trede 1 en 2 is dit € 9 en in trede 3 € 12. Bij trede 2 en 3 moeten jullie er bovendien rekening mee houden dat de school taakuren reserveert voor de cultuurcontactpersoon of icc’er om de verschillende taken uit te kunnen voeren. Dit geldt ook voor scholing van het team of individuele leerkrachten. In de algemene voorwaarden staat beschreven met welke investeringen de school rekening kan houden. 

 • Hoeveel taakuren voor de icc’er brengt elke trede met zich mee?

  Binnen elke trede is een richtlijn geformuleerd voor het aantal taakuren van een icc’er of aanspreekpunt cultuur. In trede 1 gaat het om 8 taakuren, in trede 2 om 20 tot 24 taakuren en in trede 3 om 36 tot 40 taakuren. In de algemene voorwaarden staat beschreven welke taken hieronder vallen.   

 • Wat gebeurt er als teveel scholen in een gemeente zich willen inschrijven in een bepaalde trede?

  In elke gemeente kan een maximumaantal scholen deelnemen aan CultuurPlus. Als er sprake is van te veel inschrijvingen in een gemeente, gebeurt het volgende:

  • Er vindt een loting plaats onder de scholen die zich tijdens een intake-, ambitie- of evaluatiegesprek hebben ingeschreven;
  • De scholen die zijn uitgeloot, komen op een wachtlijst voor het volgende schooljaar. 

DE DRIE TREDES

 • Waar staan de drie verschillende tredes voor?

  Een trede 1-school zit in een verkennende, aanbodgestuurde fase. Deze scholen willen kwalitatief goed cultuuronderwijs voor hun leerlingen en gebruiken CultuurPlus om een sterker en passender cultuuraanbod voor haar leerlingen samen te stellen.

  Een trede 2-school heeft haar cultuuronderwijs al goed op orde en wil dit verder ontwikkelen door met een cultuurmaker een cultuurproject of -traject op maat uit te voeren.

  Een trede 3-school wil haar cultuuronderwijs dat al heel goed staat verder verdiepen en borgen en gaat dit met een cultuurmaker in meerdere jaren realiseren.

  Het kiezen van de trede gebeurt in overleg met de lokale intermediair. Tijdens een intakegesprek bespreken de school en intermediair -aan de hand van de uitkomsten uit Evi- de visie van de school, de doelen van het programma en de voorwaarden per trede voor deelname. Van daaruit kijken jullie gezamenlijk welke trede het meest geschikt is voor jouw school.

 • Kun je binnen trede 1 ook activiteiten buiten het aanbod afnemen met de CultuurPlus-gelden?

  Nee. Het cultuureducatie-aanbod van jouw intermediair valt onder CultuurPlus-aanbod en de CultuurPlus-gelden. Als je school vanuit jullie visie op cultuuronderwijs een andere activiteit wil inplannen, kun je hiervoor gebruik maken van de andere geldstromen voor cultuureducatie.

  Scholen kunnen altijd –los van CultuurPlus- aanspraak maken op zo’n €16 per leerling die voor cultuureducatie is bedoeld binnen de lumpsum. Bekijk ook het overzicht van alle beschikbare gelden voor cultuureducatie op de website van FleCk.

 • Ben ik verplicht als deelnemer in trede 2 of 3 om CultuurPlus-aanbod af te nemen?

  Nee. Als deelnemer kan je ervoor kiezen gebruik te maken van het cultuuraanbod van jouw lokale intermediair, wat onderdeel is van CultuurPlus. Belangrijker is of dit aanbod aansluit bij jullie visie op en plannen voor cultuuronderwijs. Het hoeft niet. 

 • Mag ik voor trede 2 en 3 ook CultuurPlus-geld inzetten voor aanbod van buiten Flevoland?

  Het is de insteek van CultuurPlus dat leerlingen hun Flevolandse culturele identiteit kunnen ontdekken en ontwikkelen en dat het CultuurPlus-budget daarom ten goede komt aan Flevolandse culturele organisaties en makers. Er mogen ook activiteiten van buiten de provincie onderdeel zijn van het CultuurPlus jaarplan of -meerjarenplanplan, als dit past binnen de visie op cultuur van de school én ten gunste komen van de programma’s die binnen CultuurPlus worden of zijn ontwikkeld. 

  Als je school vanuit jullie visie op cultuuronderwijs een andere activiteit wil inplannen, kun je hiervoor ook gebruik maken van de andere geldstromen voor cultuureducatie. Scholen kunnen altijd –los van CultuurPlus- aanspraak maken op zo’n €16 per leerling die voor cultuureducatie is bedoeld binnen de lumpsum. Bekijk ook het overzicht van alle beschikbare gelden voor cultuureducatie op de website van FleCk.

DEELNEMEN

 • Is meedoen met CultuurPlus noodzakelijk om goede cultuureducatie op school te realiseren?

  Nee. CultuurPlus geeft scholen wel een extra impuls om kwalitatief cultuuronderwijs te realiseren. Scholen ontvangen een matchingsbedrag per leerling en inhoudelijke begeleiding en samenwerking door intermediairs en cultuurmakers. Hierdoor is de kans groter dat scholen over meer bewustzijn t.a.v. het cultuuronderwijs gaan beschikken én daadwerkelijk stappen zetten om hieraan te werken.

 • Mag ik het CultuurPlus-geld meenemen naar een volgend schooljaar wanneer het niet is opgemaakt?

  Het geld vanuit CultuurPlus moet volledig besteed worden tijdens het schooljaar. Als dit niet lukt, stem je dit af met je lokale intermediair of FleCk. Als school kan je wel doorgeven aan je intermediair dat je het geld bewust reserveert, zodat je volgend schooljaar genoeg geld hebt voor een kwalitatief passende culturele activiteit in jullie cultuurplan. Dit is op eigen risico, omdat er geen gegarandeerde deelname is aan CultuurPlus in een volgend schooljaar.

 • Kan ik de CultuurPlus-gelden combineren met de NPO-gelden?

  Ja, dit kan. Als je school ervoor kiest de NPO-gelden (deels) aan cultuureducatie te willen uitgeven, dan geldt het CultuurPlus-programma als een geschikte interventie om het onder-schoolse lesprogramma in te vullen. Meer informatie over cultuureducatie in het Nationaal Onderwijs Programma is hier te vinden.  

  Scholen kunnen daarnaast altijd aanspraak maken op zo’n €16 per leerling die voor cultuureducatie is bedoeld binnen de lumpsum. Bekijk ook het overzicht van alle beschikbare gelden voor cultuureducatie op de website van FleCk.

 • Kan ik deelnemen aan CultuurPlus als ik ook meedoe aan een 5e dag via Scala?

  Ja. Als jouw school meedoet aan Scala en ook mee wil doen aan CultuurPlus, ​dan kies je in het ieder geval de module Kunst en Cultuur. Binnen die module is het mogelijk om deel te nemen aan trede 1 en trede 2 van CultuurPlus. Trede 3 is niet mogelijk, omdat hier veel samenwerking tussen de school en een cultuurmaker nodig is en er tijdens de 5e dag bij de cultuurlessen geen leerkrachten aanwezig zijn.

  Deelname van een Scalaschool aan CultuurPlus vergt maatwerk. Dit uit zich als volgt:

  • Een school die deelneemt aan trede 1 kiest uitsluitend aanbod van Kubus en Scala waarbij er geen groepsleerkracht aanwezig hoeft te zijn, zoals een cultuurcarroussel, een vakdocent in de klas of een module via Scala. Neem contact op met jouw intermediair van Kubus en bespreek samen de mogelijkheden.
  • Een school die deelneemt aan trede 2 zal een deel van de verplichte onderdelen van CultuurPlus niet tijdens een Scaladag kunnen inplannen. Denk bijvoorbeeld aan een teamtraining of de samenwerking tussen een groepsleerkracht en een cultuurmaker om tot een op-maat-project of -traject te komen. Houd hiermee rekening als je wilt deelnemen aan trede 2. De cultuurmaker waarmee je als Scala-school in trede 2 kunt samenwerken is een intermediair van Kubus.
  • De mogelijkheid voor het gebruik van een gratis CultuurPlus busrit geldt ook voor scholen die meedoen aan Scala. Deze busrit kan alleen niet tijdens de Scaladag ingezet worden.
 • Mag ik van het CultuurPlus-geld een extra busrit betalen?

  Nee, dit is niet mogelijk. Elke school heeft recht op één busrit per schooljaar. De rest van het CultuurPlus-budget is niet bedoeld voor vervoer, maar voor culturele activiteiten voor de leerlingen, scholing, visie- of ambitie-ontwikkeling, of planontwikkeling met de cultuurmaker(s) met wie wordt samengewerkt.

  Kijk voor meer informatie over de besteding van gelden in de algemene voorwaarden voor deelname aan CultuurPlus.

 • Kan ik een busrit opsparen voor het volgende schooljaar?

  Ja, het opsparen van een busrit voor het jaar erna kan. Dit is wel op eigen risico, omdat er geen gegarandeerde deelname aan CultuurPlus is in een volgend schooljaar. Wij adviseren de busrit te gebruiken gedurende het deelnamejaar. Wanneer je school er toch voor kiest de busrit te bewaren, dan is het gebruik hiervan ‘onder voorbehoud’.

CULTUURBUS FLEVOLAND

 • Wanneer heb ik recht op gratis busvervoer van CultuurPlus?

  Iedere deelnemende school aan CultuurPlus kan kosteloos gebruik maken van één busrit (50 personen) per schooljaar voor een culturele CultuurPlus excursie binnen Flevoland.

 • Ik wil voor onze school een bus boeken, hoe gaat dit in zijn werk?

  Doet jouw school mee aan CultuurPlus en heb je een excursie gepland? Wanneer de locatie, datum en het tijdstip vaststaat, kun je via het aanvraagformulier de CultuurBus aanvragen. Regel de excursie op tijd: het reserveren van een bus kan tot vier weken voorafgaand aan de excursie.

  Na het verzenden van het aanvraagformulier gaat FleCk de bus voor jou regelen. FleCk mailt je een boekingsbevestiging wanneer de CultuurBus is geregeld, met daarin alle benodigde informatieDit duurt doorgaans twee weken.

 • Tot hoever voor de geplande excursie datum kan ik de bus aanvragen?

  Je kunt tot vier weken voor de geplande excursie de CultuurBus aanvragen. Lukt het niet om de aanvraag vier weken voor de geplande excursie in te dienen? Neem dan contact op met Nienke de Jong van FleCk om de mogelijkheden te bespreken via nienke@cultuureducatieflevoland.nl.

 • Hoeveel leerlingen passen er in één bus?

  Er passen in totaal 50 passagiers in één bus, dat is inclusief begeleiders.

 • Ik heb meerdere bussen nodig voor een excursie. Wat zijn de mogelijkheden?

  Wanneer er meerdere leerlingen naar dezelfde excursie gaan die niet allemaal in één 50-persoonsbus passen, kan FleCk de extra benodigde bussen ook voor jullie boeken. De kosten voor deze extra bussen zijn voor rekening van je school. Omdat CultuurPlus scherpe prijsafspraken heeft kunnen maken met de vervoerder zullen de ritten goedkoper zijn dan standaard. FleCk stuurt na de excursie een factuur naar de school. Wil je hiervan gebruik maken? Neem dan contact op met Nienke de Jong van FleCk. 

 • Wat moet ik doen als mijn geplande activiteit is gewijzigd?

  Geef de wijzigingen zo spoedig mogelijk door aan Nienke de Jong van FleCk, via nienke@cultuureducatieflevoland.nl. Dit kan tot uiterlijk twee weken voor de geplande rit. Bij annulering van een busrit na 48 uur voor de geplande busrit volgt een overleg met de busmaatschappij over de consequenties en de eventuele mogelijkheden voor verplaatsing. 

 • Ik heb een dringende vraag op de dag van de excursie, wat kan ik doen?

  Tijdens de dag van de excursie heb je als school zelf de organisatie rondom het busvervoer in handen. In geval van wijzigingen of calamiteiten op de dag van excursie neem je zelf contact op met de busmaatschappij.  Verdere informatie en contactgegevens van de busmaatschappij ontvang je op de boekingsbevestiging.

Cultuurontmoetingen

 • Wat is een cultuurontmoeting?

  Binnen CultuurPlus kunnen leerlingen hun Flevolandse culturele omgeving ontdekken en hun Flevolandse identiteit kunnen ontwikkelen. In het cultuuraanbod zijn hiervoor unieke cultuurontmoetingen in Flevoland opgenomen. Op een buitenschoolse locatie dompelen de leerlingen zich onder in de kunsten en/of het cultureel erfgoed. Ontdek bijvoorbeeld  Batavialand, Schokland of het oude eiland van Urk. Boek deze cultuurontmoetingen via je intermediair. Vervoer nodig naar deze plekken: maak gebruik van de CultuurBus Flevoland!

  De cultuurontmoeting wordt verzorgd door experts van de culturele instelling waar de cultuurontmoeting plaatsvindt. Dit kan een kunstenaar zijn, een cultuurmaker, of een educatief medewerker van de instelling. Als leerkracht ben je zelf verantwoordelijk voor de kinderen.

 • Moet ik deelnemen aan CultuurPlus om een cultuurontmoeting af te kunnen nemen?

  Ja, je kunt alleen een cultuurontmoeting afnemen als je deelneemt aan CultuurPlus. Dit komt omdat deze cultuurontmoetingen speciaal zijn ontwikkeld vanuit de doelstellingen van CultuurPlus.

 • Hoeveel geld en tijd kost een cultuurontmoeting?

  Dit verschilt per cultuurontmoeting. Ben je geïnteresseerd in een specifieke cultuurontmoeting? Neem dan contact op met je intermediair.

 • Hoe kan ik als school een cultuurontmoeting afnemen?

  Je kunt bij je intermediair doorgeven welke cultuurontmoeting je wilt afnemen, en op welk moment. Die keuze maak je op basis van je visie op cultuuronderwijs.

 • Wat moet ik doen als mijn geplande cultuurontmoeting is gewijzigd?

  Gebeurt er iets waardoor de cultuurontmoeting niet kan doorgaan of is er vertraging? Neem dan meteen contact op met de intermediair of de contactpersoon van de locatie (als je hier contact mee hebt gehad).

  Heb je ook de CultuurBus gereserveerd? Geef de wijzigingen zo spoedig mogelijk door aan Nienke de Jong van FleCk, via nienke@cultuureducatieflevoland.nl. Dit kan tot uiterlijk twee weken voor de geplande rit. Bij annulering van een busrit na 48 uur voor de geplande busrit volgt een overleg met de busmaatschappij over de consequenties en de eventuele mogelijkheden voor verplaatsing.